Bitrix Site Manager - Инсталиране и настройка
0 / 50
Съдържание

Системни изисквания

Изисквания към сървърния софтуер

Уеб-сървъра, който може изпълнява PHP приложения

Apache (препоръчва се) – разработката на продукта е направена за Apache версия 1.3.х. Но системата работи успешно и на Apache 2.x.

IIS (Internet Information Server)(възможна инсталация) – работата на продукта е възможна с IIS 5 и IIS 6. Изисква се допълнителна настройка за коректна работа с продукта.

Eserv (възможна инсталация) – продукта е тестван за съвместна работа с уеб-сървъра.

PHP

За работата на продукта се изисква наличие на PHP версии не по-малка от 5.x.х. Избора на PHP-версия зависи от изискванията, предявени от вашия хостинг-провайдер, или от инсталираната версия на PHP на локалния компютър. Препоръчва се използване на последната стабилна версия на PHP, за да изключите възможността от поява на грешки, свързани с PHP, а също и за по-добра безопасност на проекта на сървъра.

За коректна работа на продукта се изисква наличие на следните разширения за PHP:

 • GD – библиотека за работа с изображения, изисква се за построяване на графики и диаграми за модули - статистика, реклама, техническа поддръжка. Използват се за работа на механизма CAPTCHA.
 • PHP XML – използва се за работа на системата за обновяване. Библиотеката по подразбиране е включена в стандартната инсталация на PHP. За версии за Windows - поддръжката е вградена.
 • FreeType – библиотеката е необходима за коректна работа на механизма CAPTCHA.
 • Поддръжка на регулярни изрази (POSIX и Perl-compatible) – необходима е за коректна работа на вътрешните механизми на продукта.
 • Zlib compression – библиотека за компресия - използва се за работа на модула Компресия и при работа на системата за обновяване за намаляване на трафика на данни от сървъра към клиента.

Поддръжка на сървъри за бази данни

MySQL – минимално техническо изискване е използване на версия MySQL 4.1.11 и повече. Работата с MySQL 5 е възможна, започвайки от версия на продукта 4.1.6. Но някои поправки за отделните модули са внасяни по-късно, във версии на продукта 5.0.х.

За работа с СУБД MySQL се изисква инсталирана поддръжка на MySQL за PHP.

Oracle и Oracle XE – продукта се доставя с поддръжка на СУБД Oracle. За коректна работа на продукта е необходимо наличие на инсталирана версия Oracle 10g и повече или стабилна версия Oracle XE.

В процеса на инсталиране системата не проверява, каква версия на Oracle се използва, пълна или XE. Но такава проверка се извършва в процеса на работа на системата за обновяване. В случай на използване на версия Oracle, която не съответства на издадения лицензионен ключ, обновяването на продукта ще бъде невъзможно.

За работа със СУБД Oracle се изисква инсталирана поддръжка на Oracle за PHP. За целта се изисква в PHP да бъде включено разширение за работа с указаната СУБД: php_oci8.dll

Обърнете внимание! Ако разширението php_oci8.dll не е инсталирано (отсъства съответната библиотека или е коментирано нейното използване във файла php.ini), то при инсталиране на програмния продукт на сървъра с използване на Помощника за инсталиране, ще бъде недостъпен избора на СУБД Oracle.

MSSQL - продукта се доставя с поддръжка на СУБД MSSQL. За коректна работа на продукта е необходимо наличие на инсталирана СУБД MSSQL 9.0 (2005) и повече или MSSQL 2005 XE.

В процеса на инсталиране системата не проверява, каква версия на MSSQL се използва, пълна или XE. Но такава проверка се извършва в процеса на работа на системата за обновяване. В случай на използване на версия MSSQL, която не съответства на издадения лицензионен ключ, обновяването на продукта ще е невъзможно.

Важно! За работа с продукта със СУБД MSSQL се изисква поддръжка на ODBC.
В случай, че такава поддръжка липсва, избора на СУБД MSSQL при инсталиране на продукта ще бъде недостъпен.

Настройки на уеб-сървъра

За коректна работа на продукта на сървъра се препоръчва да се настроят следните параметри на сървърната конфигурация:

Настройки на PHP

За коректна работа на продукта е необходимо да се включат следните параметри на PHP:

 1. memory_limit = 32M; Минималния обем памет, необходим за работа на PHP ядрото на продукта.

  Обърнете внимание: указания параметър може да бъде изменен
  • непосредствено във файл php.ini;
  • от скрипт с помощта на функция: ini_set("memory_limit", "64M");

   Забележка: такъв ред се добавя във файла /bitrix/php_interface/dbconn.php в момента на инсталация, значението се определя от ползващия;
  • във файла .htaccess с използване на директиви: php_value memory_limit 64M

  Обърнете внимание: включването на параметри за PHP от .htaccess е възможно само при изпълняване на следните условия:
  • използва се уеб-сървър Apache или съвместим с него;
  • файловете .htaccess се обработват от уеб-сървъра, т.е. в настройките на уеб-сървъра (httpd.conf)е включена директива: AllowOverride All или друго значение, различно от None;
  • PHP е инсталиран като модул на Apache (в случай, че PHP работи като CGI, всички необходими значения трябва да се отчетат и включат при настройката на PHP)
 2. file_uploads = On; Параметъра определя възможността за качване на сървър на файлове.

  Допълнително към указания параметър се установява значение на следните параметри:

  • upload_tmp_dir = <име на каталога>
  • upload_max_filesize = <достатъчен размер>

  Обърнете внимание! Необходимо е указания каталог да съществува и на него да има права на запис за ползващия, под които да работи уеб-сървъра.

 3. Необходимо е за да бъде коректно настроена работата със сесии в PHP. Препоръчва се проверка за наличие на пътища за съхраняване на файлове на сесии.

  Обърнете внимание, ако параметъра session.save_path не е настроен във файла php.ini, то по подразбиране ще бъде използвано значение /tmp.

  В случай, че в параметрите на URL на сървъра се появяват PHPSESSID=..., можете да го изключите по следния начин:
  • Във файла php.ini включете: session.use_trans_sid = 0
  • Във файла .htaccess включете: php_flag session.use_trans_sid off
   За демонстрационния сайт, реда е включен в указания файл, изисква се само да го разкоментирате.

Поддръжка на стандарти и технологии. Изисквания към клиентския софтуер

Система «Bitrix Site Manager» е разработена с използване и поддръжка на следните технологии:

HTML/XHTML – системата не налага ограничения за използване на шаблони, разработени с използване на HTML/XHTML.

JavaScript – системата не налага ограничения за използване на JavaScript в шаблоните на сайта, шаблоните за менюта и на страниците на сайта.

AJAX – технологията се използва в публичния интерфейс на продукта, компоненти 2.0, административния панел за управление за ускоряване на работа с информацията на сайта и намаляване на количеството предавани данни от сървъра към клиента. Системата не налага ограничения за използване на технология AJAX в публичните раздели на сайта.

CSS – системата предполага използване на независими таблици каскадни стилове за всеки шаблон на сайта. Отделните таблици стилове могат да бъдат използвани за настройка на представянето на публични компоненти и шаблони на отделни модули (например, модули за форума, техническа поддръжка, анкети). Административния панел за управление е разработен с отчитане на възможности за създаване на свои «визуални теми», които са основани на разработка на отделни таблици стилове.

Flash – системата ограничено поддържа технология Macromedia (вече Adobe) Flash.
Елементи Flash могат да бъдат използвани:

 • в качеството на елементи за оформяне в шаблоните на сайтове;
 • качени в системата, в качеството на рекламни банери;
 • могат да бъдат разработени и използвани интерактивни елементи Flash, взаимодействащи със системата;

RSS – продукта поддържа стандарт RSS версия 0.92 и 2.0. RSS се използва за организация на обмен на информация между модули - Информационни блокове, Блогове и Форум.

CommerceML е система реализирана с поддръжка на стандарта CommerceML версия 1.0.
Поддръжката на стандарта позволява да се осигури обмен на информация между "Bitrix Site Manager" и системата програми "1C: Предприятие" версия 7.7 и 8.х.

CSV – системата използва стандарта CSV за организация на обмена на данни с модула информационни блокове с други системи.

Поддръжка на браузере – програмния продукт е разработен с отчитане на поддръжка на най-разпространените версии на различните браузери. Показването на публичната част на сайта не зависи от версията на браузера. Административния панел за управление е оптимизиран за работа със следните версии на браузери:

 • Internet Explorer 7.x и повече;
 • FireFox 1.5.x и повече;
 • Opera 8.x и повече.

Внимание: работата на визуалния редактор е възможна само със следните версии на браузери:
 • Internet Explorer 7.x и повече;
 • FireFox 1.5.x и повече.

Системата ограничено работи с браузера Konqueror и Safari, с изключение на визуалния редактор.

Известни проблеми:

 • визуалния редактор има някои особености на работа в различни браузери. Работата на редактора може функционално да се отличава за Internet Explorer и FireFox.
 • някои функции API могат да създават HTML код, несъответстващ на стандарта XHTML, и непълно да преминават валидация W3C.

Инсталиране на продукта с помощта на Windows-инсталатора

Използвайки Windows-инсталатора на продукта, вие можете да инсталирате както демо (кодираната – ***_encode_php5.exe), така и лицензираната версия с отворен код (***_source.exe), където *** е название на редакцията на продукта. Демо версията на продукта е достъпна безплатно и може да бъде използвана в течение на 30 дена.

За успешно инсталиране и функциониране на продукта системата трябва да удовлетворява следните минимални изисквания:

 • Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista/Server 2003/2008;
 • В зависимост от редакцията на продукта е необходимо 80-140 Mb свободно място на диска.
 • Компютъра трябва да е свързан към Интернету.

Предварителни операции

За да направите инсталиране на продукта «Bitrix Site Manager», предварително извършете следните действия:

 • Изтеглете нужната ви версия на инсталатора.

  Пробните версии на продукта са достъпни на адрес http://www.1c-bitrix.ru/download/cms.php, а лицензираните – на адреса http://www.1c-bitrix.ru/support/customers/sources.php.
 • Стартирайте изтегления файл. Ще се отвори стартовия прозорец на Помощника за инсталиране.

Помощника за инсталиране осигурява стъпкова инсталация на софтуера, което прави този процес понятен и не изискващ големи разходи на време. В хода на този процес се извършват:

 • при необходимост качване от сайта на компания «Bitrix» и инсталация на пакета «Битрикс: Уеб-обкръжение».
 • инсталация на продукта «Bitrix Site Manager».

За навигацията по стъпки в Помощника за инсталиране се ползват бутони Напред и Назад. Бутон Напред позволява да се премине към следващата стъпка. Бутон Назад позволява да се върнете към предишната стъпка за промяна на настройките и въведените данни. Бутон Отмени прекъсва процеса на инсталиране.

Помощник за инсталиране

Първа стъпка на инсталация (начало на инсталация)

Първия прозорец на Помощника за инсталация информира за началото на процеса на инсталиране и показва обща информация за продукта, а също така препоръки за инсталацията.

 • Натиснете бутон Напред. Ще се отвори следващата стъпка на Помощника с Лицензионното споразумение за ползване на «Bitrix Site Manager».

Втора стъпка на инсталиране (Лицензионно споразумение)

Запознайте се с Лицензионното споразумение. Ако сте съгласни с него, то:

 • Поставете флага в полето Аз приемам условията на споразумението.

Ако не сте съгласни с Лицензионното споразумение, то бъдещото инсталиране е невъзможно.

 • Натиснете бутона Напред, ще се отвори следващата стъпка на Помощника.

Трета стъпка на инсталацията (инсталиране на Уеб-обкръжение и избор на кодировка UTF-8)

Ако нямате инсталирано уеб-обкръжение, то:

 • Поставите флага в полето Изтегли и инсталирай "Битрикс: Уеб-обкръжение". В този случай следващата стъпка ще бъде изтегляне на файла bitrix_env.exe и след това ще се пусне Помощника за инсталиране на пакета «Битрикс: Уеб-обкръжение» (вж. глава Инсталиране на пакета "Битрикс: Уеб-обкръжение"), който инсталира всички необходими приложения за работа с продукта: MySQL 5.0.51, Apache 2.2.8, PHP 5.2.6, ZendOptimizer 3.3.0, eAccselerator 0.9.5

  Забележка! Ако инсталирате системата от компакт-диск, то етапа на изтегляне на дистрибутива bitrix_env.exe ще бъде пропуснат, тъй като в началото ще бъде проверено за неговото наличие в папката, откъдето се стартира Помощника.


  Важно! Ако се откажете от инсталиране на «Битрикс: Уеб-обкръжение», то Помощника ще предложи да се избере папка, в която да разопакова продукта. В този случай вие трябва самостоятелно да инсталирате указаните от вас приложения, необходими за работа «Bitrix Site Manager».
 • Ако на вашия сайт се планира да се използват няколко езика с различни кодировки, то трябва да се включи поддръжка на кодировка UTF-8 (опция Инсталирайте продукта в кодировка UTF-8).
 • Натиснете бутон Напред.

Ако имате вече инсталиран пакета «Битрикс: Уеб-обкръжение», то на тази стъпка на инсталацията:

 • Свалете флага Изтегли и инсталирай "Битрикс Уеб-обкръжение". Помощника ще запита от вас потвърждение за отказ от инсталиране на пакета «Битрикс Уеб-обкръжение».

  Натиснете върху рисунката, за да я увеличите
 • Потвърдете отказа и преминете към следващата стъпка.


 • На тази стъпка изберете папка за инсталиране на «Bitrix Site Manager».
 • Преминете към следващата стъпка с помощта на бутон Напред.  Проверете настройките, при необходимост с помощта на бутон Назад се върнете на предишната стъпка и ги променете.
 • Ако всички настройки са верни, натиснете Инсталирай. Ще бъде направен преход към петата стъпка на работата на този Помощник.

Четвърта стъпка на инсталиране (потвърждаване на инсталацията)

Тази стъпка на Помощника показва информация за избраните на предишните стъпки параметри. За изменение на настройките натиснете бутон Назад.

 • Ако сте съгласни с избраните параметри, то натиснете бутон Инсталирай.

  Ако е била отметната опция Изтегли и инсталирай "Битрикс Уеб-обкръжение", то ще бъде стартиран Помощника за инсталиране на уеб-обкръжението (вж. глава Инсталиране на пакета "Битрикс Уеб-обкръжение"). След приключване на неговата работа ще бъде направен преход към петата стъпка на работата на този Помощник.

Пета стъпка на инсталацията (инсталиране на приложението)

Започва процеса на инсталиране на «Bitrix Site Manager». Хода на процеса може да се контролира чрез лентата на прогреса.

След завършване на процеса се отваря последния прозорец с уведомяване за успешната инсталация.

Шеста стъпка на инсталацията (завършване на инсталацията)

Този прозорец информира за завършване на инсталацията на приложението «Bitrix Site Manager» на вашия компютър.

 • За да стартирате приложението непосредствено след приключване на инсталирането, включете флага в полето Стартирай "Bitrix Site Manager".
 • За да излезете от програмата за инсталиране натиснете бутон Завърши.

Стартиране на приложението

Първо стартиране

При първото стартиране на приложението се отваря браузера, в който ще продължи инсталацията на «Bitrix Site Manager».

Ако сте инсталирали продукта на наличното ви уеб-обкръжение, то ще бъде пусната първата стъпка на Помощника за инсталиране на продукта (вж. глава Инсталация на продукта «Bitrix Site Manager»). След приключване на работата на този Помощник ще бъде пуснат Помощника за създаване на сайта.

Ако продукта е бил инсталиран заедно с пакета «Битрикс: Уеб-обкръжение», то количеството стъпки на допълнителната инсталация зависи от избрания инсталатор:

 • при използване на инсталатора за демо версия (***_encode_php5.exe) инсталацията ще се състои от две стъпки. Първата стъпка е еквивалентна на шестата стъпка на Помощника за инсталиране на продукта, а втората стъпка – съответно на седмата стъпка от Помощника за инсталиране на продукта. След тези две стъпки ще бъде пуснат Помощника за създаване на сайта.
 • при използване на инсталатора на лицензирана версия (***_source.exe) инсталацията ще съдържа три стъпки. Първата стъпка е въвеждане на лицензионния ключ, а всички останали стъпки са аналогични на стъпките на инсталиране при използване на инсталатора на демо версията.

Последващи стартирания

Последващото стартиране на приложението става:

 • С помощта на иконката на десктопа, ако е била създадена в процеса на инсталация на приложението;
 • Чрез меню Старт (например, Старт > Програми > Битрикс Уеб-обкръжение > Битрикс Уеб-обкръжение);
 • Посредством стартиране на файла BitrixEnv.exe, разположен в каталога на инсталация на приложението (Например: C:Program FilesBitrix Environment).

Начало на работа

После стартиране на приложението долу на екрана на панела с инструменти ще се покаже иконка «Битрикс Уеб-обкръжение»:

Тази иконка на панела с инструменти оповестява за стартирането на всички процеси, необходими за работа на приложението. Вече може да се пристъпи към работа.

Натиснете с десен бутон на мишката върху иконката за да извикате контекстното меню.

Менюто включва следните позиции:

 • Отвори: позволява стартиране на публичния (достъпния за посетители) раздел на сайта;
 • За продукта: осъществява преход съм сайта на компания «Bitrix» за получаване на допълнителна информация за продукта;
 • Изход: завършване на работа на приложение «Битрикс Уеб-обкръжение».

Инсталиране на пакета "Битрикс: Уеб-обкръжение"

Пакета «Битрикс: Уеб-обкръжение» е удобно да се ползва за тестване на демо версии. Лесния и понятен Помощник инсталира всички необходими приложения за работа с продукта:

 • MySQL 5.0.51
 • Apache 2.2.8
 • PHP 5.2.6
 • ZendOptimizer 3.3.0
 • eAccselerator 0.9.5

Предварителни операции

За да инсталирате пакета «Битрикс: Уеб-обкръжение», извършете следните предварителни действия:

 • Натиснете линка http://www.1c-bitrix.ru/download/cms.php#tab-env-link.
 • Натиснете линка Изтегли.

 • В отворилия се диалогов прозорец изберете вариант Запиши.
 • Съхранете изтегления файл с име bitrix_env.exe.
 • Стартирайте приложението. Ще се отвори прозорец на Помощника за инсталиране на уеб-обкръжението.

Помощник за инсталиране на уеб-обкръжение

Помощника за инсталиране осигурява стъпкова инсталация на «Битрикс: Уеб-обкръжение», което прави процеса понятен и не изискващ големи разходи от време. Цялата инсталация отнема не повече от 5 минути.

За навигация по стъпките на Помощника се ползват бутони Напред и Назад. Бутон Напред позволява да се премине към следващата стъпка. Бутона Назад позволява да се върнете към предишната стъпка за изменения на настройки и въведени данни. Бутона Отмени прекъсва процеса на инсталация.

Първа стъпка на инсталацията (начало на инсталация)

Стартовия прозорец на Помощника информира за началото на процеса на инсталиране и показва обща информация за продукта, а също така препоръки по инсталирането.

 • Натиснете бутона Напред. Отваря се следващата стъпка на Помощника.

Втора стъпка на инсталацията (лицензионно споразумение)

В този прозорец се показва текста на Лицензионното споразумение. Трябва внимателно ода се запознаете с текста на споразумението и, ако приемате условията на това Лицензионно споразумение, то:

 • Поставете флага в полето Аз приемам условията на споразумението.
 • За да преминете към следващата стъпка натиснете бутона Напред.

Трета стъпка на инсталиране (избор на папка за инсталиране)

 • Изберете директория, в която ще бъде инсталиран пакета програми. По подразбиране Помощника за инсталиране предлага да се инсталира «Битрикс: Уеб-обкръжение» в директория Program FilesBitrix Environment. За да измените директорията, натиснете бутон Разглеждане и изберете папката, в която трябва да бъде направена инсталацията.
 • За да преминете към следващата стъпка натиснете бутона Напред.

Четвърта стъпка на инсталация (създаване на бързи връзки)

 • На тази стъпка се извършва създаване на директория в меню Старт, в която ще бъдат създадени бързи връзки към приложенията. По подразбиране това е директория Битрикс Уеб-обкръжение. За да се измени директорията, натиснете бутона Разглеждане и изберете папка, в която трябва да бъдат създадени бързи връзки към приложенията.
 • За да преминете към следващата стъпка натиснете бутона Напред.

Пета стъпка на инсталация (допълнителни действия)

 • Ако искате да създадете на десктопа бърза връзка за стартиране на приложението, то включете флага в полето Create a desktop icon.
 • За да преминете към следващата стъпка натиснете бутона Напред.

Шеста стъпка на инсталация (настройка на параметри за стартиране на уеб-сървъра)

На тази стъпка вие можете да измените порта, който ще бъде използван от уеб-сървъра Apache.

По подразбиране се предлага да се използва порт 6448. Виртуалния сървър може да бъде настроен на всеки друг порт (например, 6447) при условие, че този порт не се използва от друго приложение (например, IIS).

В бъдеще мажете да измените настройките на виртуалния сървър във файла bx_dir.conf, разположен в папка C:Program FilesBitrix Environmentapacheconf (ако не сте променяли пътя на инсталиране).
DocumentRoot "C:Program FilesBitrix Environmentwww"
ServerRoot "C:Program FilesBitrix EnvironmentApache"
Listen 6447
 • За да преминете към следващата стъпка натиснете бутона Напред.

Седма стъпка на инсталация (инсталиране на приложението)

 • На тази стъпка проверете параметрите на инсталиране на «Битрикс: Уеб-обкръжение». При необходимост се върнете назад и променете параметрите.
 • Натиснете бутона Инсталирай. Започва процеса на инсталиране.

Почакайте, докато Помощника за инсталиране копира и инсталира файловете на вашия компютър.

Осма стъпка на инсталация (завършване на инсталацията)

Този прозорец информира за завършване на инсталацията на приложението «Битрикс: Уеб-обкръжение» на вашия компютър. Ако искате да стартирате приложението непосредствено след приключване на инсталацията, то поставете флага в полето Стартирай Уеб-обкръжение. За излизане от програмата за инсталиране натиснете бутона Завърши.

Инсталиране на продукта "Bitrix Site Manager"

Предварителни операции

Продукта «Bitrix Site Manager» се доставя във вид на архиви .zip и .tar.gz за версия PHP 5. При избор на PHP версия обърнете внимание на съответствието с използвания сървър. Например, ако имате инсталиран пакет «Битрикс: Уеб-обкръжение», то трябва да използвате архив на «Bitrix Site Manager» версия PHP 5.

 • За начало на инсталирането изтеглете архивните файлове на продукта «Bitrix Site Manager» на сървъра (или локалния компютър).
 • Разопаковайте архива в корневия каталог на вашия сайт. За разопаковане на файловете на продукта ви трябват примерно 60-120 Мб свободно дисково пространство в зависимост от редакцията на продукта. За оценка на пълния размер необходимо е допълнително да прибавите размера на самия архив.

Внимание! Инсталирането и бъдещата коректна работа на продукта е възможна само в корневата папка на вашия сайт на хостинга.

За успешна инсталация и функциониране на продукта сървърното програмно осигуряване трябва да удовлетворява минималните технически изисквания за продукта:

 1. Ако е необходимо, инсталирайте Apache и го настройте за работа с PHP. Минимално изискване за продукта е наличие на Apache версия 1.3 и повече и PHP версия 5.0.0 и повече.
 2. Ако е необходимо, инсталирайте СУБД (MySQL версии 4.1.11 и повече, Oracle 10g и повече или MSSQL 9.0 (2005) и повече).
 3. Ако инсталирате пробна или кодирана версия на продукта, инсталирайте и настройте безплатния Zend Optimizer версии 3.3.0 и повече.
 4. За инсталиране на Oracle-версия на продукта се убедете в наличието на клиентска част на Oracle 9 (или повече) и създайте нов ползващ.
 5. Ако пък преинсталирате системата, трябва да почистите базата данни от таблици.
 6. Убедете се, че на диска има допълнително 10 Мб свободно дисково пространство за работа на системата за обновяване.

За начало на процеса на инсталиране на продукта направете следното:

 • Отворете страница http://<ваш_сайт>/index.php в браузера, заменяйки фраза <ваш_сайт> на реалния адрес на вашия сайт.
 • Следвайте инструкциите на Помощника за инсталиране.

Помощник за инсталиране

Първа стъпка

Първа стъпка на инсталация (начало на инсталиране)

Първия прозорец на Помощника за инсталация информира за началото на процеса на инсталация и показва основна информация за продукта.

 • За продължаване на инсталацията натиснете бутон Напред.

Втора стъпка

Втора стъпка на инсталация (лицензионно споразумение)

 • Внимателно се запознайте с текста на Лицензионното споразумение. Ако сте съгласни с неговите условия, то включете флага в полето Аз приемам лицензионното споразумение.
 • За продължаване на инсталацията натиснете бутон Напред.

Трета стъпка

Трета стъпка на инсталация (въвеждане на лицензионния ключ)

На тази стъпка се въвежда лицензионния ключ, а също така се избира база данни, чиято поддръжка ще се осъществява в системата.

 • В полето Лицензионен ключ въведете получения при покупката лицензионен ключ на продукта. Ако инсталирате продукта за запознаване, то оставете значението на полето DEMO.
 • В полето База данни изберете база данни, чиято поддръжка ще бъде осъществявана в системата.

  Важно! При инсталиране на продукта обърнете внимание на това, че база данни MSSQL ще е достъпна за избор в случай, че в системата е настроена поддръжка на ODBC. За избор на база данни Oracle е необходимо наличие на библиотеки OCI8 (а по-точно файла php_oci8.dll). Ако системата не съответства на указаните изисквания, то базите данни MSSQL и Oracle ще са недостъпни.

  Важно! Преди инсталиране на продукта за база данни MSSQL трябва да се убедите в наличието на инсталиран софтуер Microsoft SQL Server Native Client.

За бази данни Oracle и MySQL е достъпна кодировка UTF-8. За да я включите, включете флага в полето Включи в кодировка UTF-8. За коректна поддръжка на кодировка UTF е необходимо да се провери, включен ли е в PHP модула mbstring. За целта в настройките на PHP трябва да бъде или:

 • във файл php.ini:
   mbstring.func_overload=2
   mbstring.internal_encoding=UTF-8
либо
 • във файл .htaccess:
   php_value mbstring.func_overload 2
   php_value mbstring.internal_encoding UTF-8

За продължаване на инсталацията натиснете бутон Напред.

Четвърта стъпка

Четвърта стъпка на инсталация (предварителна проверка)

Извършва се проверка на системата за съответствие на минималните технически изисквания на продукта, права за достъп до диска, а също така се дават препоръки за настройка на системата за оптимална работа на сайта.

Ако вашата система не съответства на минималните технически изисквания, то в горната част на екрана ще се появи червен надпис, описващ несъответствието. По-подробно описание на несъответствието се намира в тялото на страницата. Вие няма да можете да продължите инсталирането на продукта до отстраняване на несъвместимостите.

Внимание! При инсталиране на продукта в кодировка UTF-8 значението на параметъра mbstring.func_overload трябва да е равно на 2. Други значения за тази кодировка са неприемливи.

Ако вашата система не съответства на препоръчаните настройки на системата, то бъдеща инсталация е възможна. Списъка на тези несъответствия се показва в тялото на страницата. Но след инсталацията се препоръчва да се приведе системата в съответствие с препоръчаните настройки (в бъдеще, маже да проверите настройките на системата във формата Проверка на сайта в административния раздел).

 • За продължаване на инсталацията натиснете бутон Напред.

Пета стъпка

Пета стъпка на инсталация (създаване на база данни)

На този етап става създаването на конфигурационния файл за свързване с базата данни и зареждане на данни в базата. В зависимост от избрания тип база данни полетата в група Параметри на базата данни ще бъдат различни. Неизменни остават полета Инсталиране на продукта в кодировка UTF-8 и Допълнителни параметри.

Параметри на база данни за MySQL:

На тази стъпка се въвеждат параметри за връзка с базата данни.

Ако вие инсталирате продукта "Bitrix Site Manager" на локалния компютър с вече инсталирани приложения за неговата коректна работа (Apache, PHP, MySQL, Zend Optimizer за пробна версия) или на пакета "Битрикс: Уеб-обкръжение", то запълвайте полетата по следния начин:

 • Сървър: сървъра, на който работи системата за управление на базата данни (СУБД), в дадения случай MySQL. За локален компютър този параметър обикновено има значение localhost с порт, на който работи MySQL, във формат localhost:[номер_на_порта]. Номера на порта може да се намери в конфигурационните файлове на mysql. Например, при инсталиране на продукта "Bitrix Site Manager" с пакета "Битрикс: Уеб-обкръжение" в даденото поле въведете localhost:31006.
 • Ползващ на база данни: изберете създай нов ползващ;
 • Име на ползващия: въведете произволно Име (логин) на ползващ СУБД MySQL за достъп до базата данни.
 • Парола: парола на ползващия за достъп до базата данни.
 • База данни: създай нова база.
 • Име на база данни: име на създаваната база данни. Произволно име на латиница.
 • Тип на таблици в база данни: за повечето случаи е подходящ стандартен тип.
 • След това изберете Създай нова база данни. Ще се появи допълнителна група: Парола и логин на Администратора.
 • В полето Логин въведете root.
 • Полето Парола оставете празно.

Ако инсталирате продукта на отдалечен сървър, то данните в полетата на параметрите за база данни трябва да се уточнят в службата за поддръжка на отдалечения сървър и да се попълнят полетата:

 • Сървър: Въведете сървъра, на който ще работи системата за управление на базата данни (СУБД).
 • Ползващ база данни: Превключвателя определя, да се създава ли нов ползващ в базата данни в процеса на инсталиране или да се ползват данни за съществуващ ползващ.
 • Име на ползващ: Име (логин) на ползващия СУБД MySQL за достъпа до базата данни.
 • Парола: Парола на ползващия за достъп до базата данни.
 • База данни: Превключвателя определя: да се създава ли нова база данни в процеса на инсталиране или да се ползва съществуваща.
 • Име на базата данни: Име на базата данни, в която ще бъде инсталиран продукта.
 • Тип на таблиците в базата данни: Избор между ядрата на базата данни.
Внимание! За болшинството случаи е подходящ стандартен тип таблици. За сайтове с повишени изисквания към натоварване, например интернет-магазини, за бази данни MySQL е за предпочитане тип InnoDB.


Внимание! Ако в процеса на инсталиране е необходимо да се създава нов ползващ или нова база данни, то трябва да се въведе Логин и Парола на администратора на базата данни. Ако базата данни не е била създадена предварително, то трябва задължително да се избере нова в полето База Данни. Като правило, база данни се създава на сървъра от самата служба на хостинга. Вие трябва само да получите име и параметри за достъпа до нея.


Параметри на база данни за Oracle:

Внимание: Преди началото на инсталиране трябва да се настрои обкръжението на уеб-сървъра: променливата на обкръжението NLS_LANG трябва да включва кодировка CP1251 (например NLS_LANG=ENGLISH.CP1251) и разделителя за десетичната част за числата трябва да е "." - NLS_NUMERIC_CHARACTERS=.

Попълнете полетата:

 • Ред за свързване: в това поле трябва да се въведе или името на локалния екземпляр на Oracle (instance), или име на запис във файла tnsnames.ora, с чието свързване искате да се извършва. Пример за име на локален екземпляр Oracle:
  (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 000.000.0.00)(PORT = 0000)))(CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = BX))). 
 • Ползващ в базата данни: превключвателя определя, създава ли се нов ползващ в базата данни в процеса на инсталиране или се използват данни за съществуващ ползващ.
 • Име на ползващия: име на ползващия базата данни СУБД Oracle.
 • Парола: Парола на ползващия за достъп до базата данни.
Обърнете внимание! Ако в процеса на инсталиране е необходимо да се създава нов ползващ или нова база данни, то трябва да се въведе Логин и Парола на администратора на базата данни. Името и паролата на администратора за достъп до базата се използват само в момента на инсталиране и създаване на базата данни и ползващия на базата данни. Въведените параметри не се съхраняват в системата.


Параметри на база данни за MSSQL:

Попълнете полета:

 • DSN: въвежда се ред за свързване със сървъра, на който работи системата за управление на базата данни (СУБД). Минимално в реда на свързване може да се въведат параметри на драйвера, който се използва за свързване и името на сървъра. Опционално може да се включи в реда за свързване име на ползващия, парола и други параметри.

  Забележка: При въвеждането на реда за свързване вместо име на сървъра понякога се препоръчва да се указва името на потребителския DSN (предварително е необходимо да се създаде такова съединение). За локален сървър (продукт се инсталира на същия сървър, където е разположена СУБД) параметъра обикновено има значение localhost.
 • Ползващ база данни: превключвателя определя, да се създава ли ново ползващ в базата данни в процеса на инсталиране или да се ползват данните на съществуващ ползващ.
 • Име на ползващ: име (логин) на ползващия СУБД за достъп до базата данни.
 • Парола: парола на ползващия за достъп до базата данни;
 • База данни: превключвателя определя, да се създава ли нова база данни в процеса на инсталиране или да се ползва съществуващата.
 • Име на база данни: име на базата данни, в която ще бъде инсталиран продукта.
Обърнете внимание! Ако в процеса на инсталиране е необходимо да се създаде нов ползващ или нова база данни, то трябва да се въведе Логин и Парола на администратора на базата данни. Името и паролата на администратора за достъп до базата се използва само в момента на инсталиране и създаване на базата данни и ползващия базата данни. Въведените параметри не се съхраняват в системата.


Допълнителни параметри:

Тези параметри определят правата за достъп до файловете в сайта (за всички типове бази данни).

Попълнете полета:

 • Права за достъп до файловете на сайта: правата, с които ще се създават файловете. Правата трябва да са достатъчни за достъп да уеб-сървъра за запис. По подразбиране има значение 0644;
 • Права за достъп до папките на сайта: правата, с които ще се създават каталозите. Правата трябва да са достатъчни за достъп до уеб-сървъра за запис. По подразбиране има значение 0755.

Забележка: Ръчна настройка на параметрите на свързване с базата данни можете да направите във файла /bitrix/php_interface/dbconn.php. Файла ще бъде създаден след завършване на инсталацията.

За продължаване на инсталацията натиснете бутон Напред.

Шеста стъпка

Шеста стъпка на инсталация (инсталиране на продукта)

Автоматична стъпка, когато се изпълнява създаването на таблици в базата данни и инсталирането на файловете на системата. Проследяването на процеса може да се наблюдава чрез графическия индикатор. След приключване на процеса на създаване на базата данни системата автоматично преминава към следващата стъпка.

Седма стъпка

Седма стъпка на инсталация (създаване на администратор)

На този етап става настройка на сайта и се създава бюджет на администратора на сайта. Под този бюджет ще са достъпни всички функции за настройка и управление на сайта. След инсталиране на системата вие ще можете да създадете допълнителни ползващи с по-малки права.

Полетата, отбелязани със *, са задължителни за попълване.

Попълнете полетата:

 • Логин: логин (име) на администратора на сайта за вход в административния раздел на сайта. Логина трябва да има минимум три символа. Използвайте в логина само латински букви и цифри.
 • Парола: парола на администратора сайта за вход в административния раздел на сайта. Паролата трябва да е не по-къса от шест символа. Използвайте в паролата само латински букви и цифри.
 • Потвърждаване на паролата: въведете паролата още веднъж за проверка на правилността на въвеждане.
 • E-Mail: адрес на електронната поща на администратора на сайта (e-mail).
 • Име: име на администратора на сайта.
 • Фамилия: фамилия на администратора на сайта.

Забележка: Въведените парола и логин в бъдеще ще бъдат използвани от администратора за авторизация при вход в системата.

За продължаване на инсталацията натиснете бутон Напред. Ще се отвори Помощник за създаване на сайт.

Помощник за създаване на сайт

 • Натиснете бутона Напред.
Забележка: бутона Отмяна в Помощника за създаване сайта ще доведе до това, че продукта ще бъде инсталиран в "чист" вид, без демо-данни. Тоест, вие просто ще видите страница с приветствие. Тази функция е предназначена за разработчици на проекти. Ако вашата цел е да се запознаете с продукта, то не се препоръчва да ползвате този бутон.

Първа стъпка от Помощника за създаване на сайт

На първата стъпка се избира шаблон за дизайна на вашия сайт. Шаблоните се отличават по външното оформяне, представената информация на началната страница на сайта, а също така базовите настройки.

 • Поставете флага на избрания тип на шаблона.
 • Натиснете бутона Напред.

Втора стъпка от Помощника за създаване на сайт

На втората стъпка на Помощника се избира цветова схема за избрания на първата стъпка шаблон за дизайна на сайта. За различните типове шаблони се предлагат различни цветови схеми.

 • Изберете подходящата цветова схема.
 • За да преминете към следващата стъпка натиснете бутон Напред.

Трета стъпка от Помощника за създаване на сайт

На този етап се въвежда названието на вашия сайт, слоган и лого.

 • Попълнете полета Название на фирма и Слоган на фирмата.
 • С помощта на бутон Разглеждане качете логото на фирмата.

  Внимание! Размера на качвания файл не трябва да превишава 1,5 Мб, формата на файловете трябва да е: GIF, JPG, PNG.
 • За преминаване към следващата стъпка натиснете бутон Напред.

Четвърта стъпка от Помощника за създаване на сайт

На този етап се избират сервизите, които са необходими за създавания сайт. След избора на модулите може да се пристъпи към инсталиране на сайта.

 • Свалете флаговете със сервизите, които не искате да инсталирате.

  Забележка. Ако се свалят флаговете от всички сервизи, то ще бъде инсталирана само Началната страница, страница за авторизация и търсене. По късно през Административния панел може да се пусне Помощника повторно и да се инсталират нужните сервизи и да се смени шаблона на сайта.
 • За промяна на настройките натиснете бутон Назад, за стартиране на процеса на инсталация натиснете бутона Инсталирай.

Можете да следите за хода на инсталацията по появилия се графически индикатор.

Завършване на работата на Помощника

След завършване на инсталацията се показва информация за успешното приключване на работата на Помощника за създаване на сайт.

 • За да излезете от Помощника натиснете бутона Премини на сайта. Ще се отвори публичния раздел на създадения демо-сайт.

Инсталирането на продукта е завършено.

Ако е необходимо, направете допълнителна настройка на системата.
 • За модула за статистика качете CSV файл с данните за принадлежност на IP към държавите. Това може да се направи на страницата за настройки на модула за статистика (Настройки > Настройки на продукта > Настройки на модулите > Статистика)
 • За изключите добавянето на идентификатора на сесии в линка на сайта добавете във файла .htaccess в корена на сайта директива

  php_flag session.use_trans_sid off

  Включването на тази директива може да не се поддържа от вашата версия на Apache.
 • За да включите кеширането на изображения, добавете във файла .htaccess в корена на сайта директива

  ExpiresActive on
  ExpiresByType image/jpeg "access plus 3 day"
  ExpiresByType image/gif "access plus 3 day"

  Включването на тази директива може да не се поддържа от вашата версия на Apache.

Инсталиране на продукта с помощта на BitrixSetup

Инсталирането на «Bitrix Site Manager» на отдалечен сървър е възможна с помощта на качване на дистрибутива по FTP протокол и с помощта на скрипта BitrixSetup. За качване по FTP е достатъчно да се изтегли и разопакова на локалния компютър на лицензираната или пробната версия. След това с помощта на всеки FTP-клиент качете дистрибутива в корневата папка на вашия уеб-сървъра. Или да качите архива на отдалечения сървър и да го разопаковате там на място.

Но за да избегнете възможни грешки при качването, а също така често срещан проблем е с различието на правата за достъп на FTP ползващия и ползващия сървъра Apache ние настоятелно ви препоръчваме да използвате специално създадения скрипт BitrixSetup.

С помощта на скрипта BitrixSetup вие можете да заредите дистрибутива на пробната или лицензираната версия на продукта от сайта www.1c-bitrix.ru непосредствено на вашия сайт, без да изтегляте архив с дистрибутива на локалния компютър. Освен това, скрипта позволява автоматично да се разопакова дистрибутива при отсъствие на възможност за достъп до сайта по SSH или с помощта на външни програми.

 • Преминете чрез линка http://www.1c-bitrix.ru/download/cms.php на страницата с дистрибутивите на продукта.
 • Преминете на вложка BitrixSetup.

 • Натиснете линка Изтегли.
 • В отворения диалогов прозорец изберете варианта Съхрани.
 • Съхранете качения файл с име bitrixsetup.php.
 • Свържете се по FTP със сървъра на вашия хостинг.
 • Качете съхранения на локалния компютър файл bitrixsetup.php в корневата директория на вашия сайт на хостинга.

  Внимание! Инсталирането и бъдещата коректна работа на продукта е възможна само в корневата папка на вашия сайт на хостинга.

 • Отворете страница http://<вашия сайт>/bitrixsetup.php в браузера, заменяйки реда <вашия сайт> на реалния адрес на вашия сайт. В браузера ще се покаже страница за качване на дистрибутива.  Внимание! Убедете се, че уеб-сървъра има достатъчни права за създаване и запис на файлове на хостинга.
 • В полето Избор на дистрибутива наберете Управление на сайта и с помощта на падащия списък посочете редакцията на продукта, която искате да инсталирате.
 • Посочете версията на продукта, която ви е необходима: демонстрационна или лицензирана.

  Ако вие сте избрали лицензирана версия, то въведете лицензионния ключ в полето Лицензионен ключ.
 • Натиснете бутона Изтегли. Ще започне процеса на изтегляне на дистрибутива на сайта.

С помощта на скрипта BitrixSetup ще бъде направено свързване на вашия сървър непосредствено със сървъра на компания "Bitrix". Дистрибутива на избраната редакция на продукта ще бъде копиран в корневата директория на сайта на вашия хостинг и автоматично разопакован.

С помощта на бутон Назад вие можете да се върнете в раздел Избор на дистрибутива, за да измените значението на параметрите на изтегляне (например, редакция на дистрибутива).

След качването на дистрибутива на сайта той ще бъде автоматично разопакован, а след това в браузера ще се отвори прозореца на Помощника за инсталиране на продукта.

Важно! С цел безопасност скрипта bitrixsetup.php ще бъде изтрит от корневия каталог на вашия сайт автоматично след разопаковането на дистрибутива.

Инсталиране на няколко продукта

Ако е необходимо да пуснете на локалния компютър няколко продуктова «Bitrix Site Manager» (например, няколко редакции) или просто други сайтове, работещи на Apache, то това е възможно да се реализира в рамките на един пакет «Битрикс: Уеб-обкръжение». За целта направете следното:

 • Създайте папка във вашето уеб-обкръжение, например, в C:\Program Files\Bitrix Environment\. Папката може да бъде със всякакво име.
 • Добавете във файла httpd.conf (C:\Program Files\Bitrix Environment\apache\conf\) следните редове:
  Listen 81
  <VirtualHost *:81> 
    ServerName localhost
    DocumentRoot "C:\Program Files\Bitrix Environment\име_на_папка" 
  </VirtualHost>
  

Където 81 е порт. Порта трябва да бъде написан два пъти: в реда listen и в реда VirtualHost. При създаване на виртуалния хоста може да се укаже всеки незает порт от диапазона 1 - 65535.

 • След това е необходимо да се рестартира «Битрикс: Уеб-обкръжение».
Забележка: копирането на съдържанието на новосъздадената папка е възможно при стартирано «Битрикс: Уеб-обкръжение».


Внимание! Броя на сайтовете, които могат да работят по този вариант е неограничено. За всеки сайт е необходимо да се създава своя папка, да се добавя свой редактиран запис във файла httpd.conf с указание на отделния порт за всеки сайт.

Също така трябва да се намери и измени следната секция:

<Directory>
 Options FollowSymLinks
 AllowOverride None
</Directory>

В реда AllowOverride сменете атрибута None на All

Стартирането на сайта става на адрес http://localhost:81, където порта трябва да съответства на определения от вас.

Внимание! Инсталирането на няколко продукта трябва да се направи с една и съща кодировка. Недопустимо е използването на различни кодировки в рамките на един и същи пакет «Битрикс Уеб-обкръжение»"

Регистрация на продукта

Преди да започнете да използвате лицензираната версия на системата е необходимо да се направи активация на лицензионния ключ. За демо-версията тази стъпка не е задължителна, но се препоръчва.

Регистрация на лицензиран продукт

Като изпълните операцията по регистрация на продукта, вие ще получите достъп до последните обновявания на системата, а също така до службата за Техническа поддръжка на компания «Битрикс», където ще можете да получите консултация по въпроси, свързани с функционалните възможности, настройка и работа на системата.

Освен това, вие също така ще получите достъп до закрития форум на компанията, където ще можете да вземете участие в обсъждания на интересуващи ви теми, а също така да поставите за обсъждане възникнал въпрос.

За регистрации на продукта:

 • Преминете в Панела за управление.
 • Преминете на страница Настройки > Обновяване. Ще се отвори форма за получаване на обновяване.

В тази форма вие ще видите съобщение за грешка:

 • Натиснете бутона Активирай ключа.

Ще се отвори форма със следния вид:

Полетата, отбелязани със *, са задължителни за попълване.

 • Попълнете полетата:
  • Пълно юридическо название на фирмата-собственик на продукта или трите имена на частно лице: въведете названието на организацията, която е собственик на ключа. В случай, че собственика на ключа е частно лице, в това поле се въвежда неговото име.
  • Списък адреси, включително тестови, чрез които ще бъде достъпно това копие на продукта "Bitrix Site Manager": въведете адресите на сайтовете, които ще бъдат управлявани с помощта на системата с този лицензионен ключ.
  • Телефона на собственика на това копие на продукта: въведете номер на контактния телефон заедно с кода на града на собственика на продукта.
  • E-mail на собственика за връзка по въпросите на лицензиране и използване на софтуера: въведете адреса на електронната поща, чрез която, в случай на необходимост, сътрудниците от компания «Битрикс» ще могат да се свържат с вас.
  • Контактно лице, отговарящо за използване на това копие на софтуера: въведете трите имена на отговарящото контактно лице.
  • E-mail на контактното лице: въведете адреса на електронната поща на контактното лице.
  • Телефон на контактното лице: въведете телефона на контактното лице.
  • Друга контактна информация: в това поле вие можете да въведете допълнителна контактна информация: адрес на електронна поща, пощенски адрес, номера на контактни телефони и т.н.
  • Нямам акаунт на сайта www.1с-bitrix.ru, аз искам да създам нов: ако все още не сте регистриран ползващ на сайта на компания «Битрикс», то включете флага в това поле. После активацията на лицензионния ключ ще бъдете регистриран на сайта на компанията с въведените в полетата по-долу регистрационни данни. Използвайки указаните регистрационни данни, вие можете да се обърнете в службата за Техническа поддръжка на компания «Битрикс», а също така да получите достъп до затворения форум на сайта на компанията.
  • Аз съм регистриран на сайта…: отбележете тази опция, ако сте регистриран на сайта www.1с-bitrix.ru и въведете вашия логин.
 • Натиснете Активирай ключа. Лиценза се активира, вие можете да пристъпите към работа с вашия сайт.

Регистрация на пробна (DEMO) версия на продукта

Ако инсталирате пробна версия на продукта, при преход към раздел Обновяване на системата (Настройки > Актуализации) ще видите съобщение за това, че лиценза не е намерен.

За работа с локалната демо-версия няма необходимост от получаване на пробен ключ. Той сваля само едно ограничение на демо-версията: позволява да се прави обновяване на системата. За получаване на ключ е необходимо да се регистрирате на сайта на компания «Битрикс».

 • Натиснете линка Получи пробен лицензионен ключ.

Вие ще преминете към сайта на компанията в раздел регистрация на пробни версии на продукти.

Полетата, отбелязани със *, са задължителни за попълване.

 • Попълнете регистрационната форма:
  • Вашата фамилия: въведете вашата фамилия;
  • Вашето име: въведете вашето име;
  • E-mail: въведете адреса на вашата електронна поща (e-mail). Адреса трябва да е валиден, към него ще бъде изпратен пробен лицензионен ключ;
  • Компания: название на организацията;
  • Телефон: номер на телефон за контакт;
  • Адрес на сайта: въведете точния web-адрес, на който е поставена пробната версия на продукта;
  • Тип на лицензиа: изберете от списъка редакцията на инсталирания продукт;
  • Тип на база данни: изберете от списъка типа на базата данни, с която ще работи продукта.

  Ако използвате безплатни версии Oracle XE / MS SQL Express, то поставете флага в полето Oracle XE / MS SQL Express.

 • Натиснете бутон Изпрати. Системата ще ви извести за получаване на заявката.

Към въведения от Вас във формата адрес на електронна поща ще бъде изпратено съобщение с указание за лицензионен ключа и срок на неговото действие. Този ключ вие можете да въведете в прозореца на формата, от която става заявката, или на страницата за промяна на настройките на Главния модул, за целта:

 • Преминете в Панела за управление.
 • Преминете на страницата за настройки на Главния модул: Настройки > Настройки на продукта > Настройки на модули > Главен модул.
 • Преминете на вложка Система за актуализации.
 • В полето Лицензионен ключ въведете номера на получения ключ.

Сега демо-версията на продукта може да получава обновяване в течение на 30-дневния период.

Регистрация на демо-версия с купен лицензионен ключ

След запознаване с продукта на демо-версия вие можете да я лицензирате и да я промените в лицензиран вид. За целта е необходимо да се закупи лиценз и да се въведе лицензионен ключ или на страница Актуализации (Настройки > Актуализации), или на вложка Актуализации на страницата за настройки на Главния модул (Настройки > Настройки на продукта > Настройки на модули > Главен модул).

След това е необходимо направи активация на ключа, както бе описано в урок Регистрация на платен лицензиран продукт. След комерсиалната регистрация ще бъде възможно изтегляне на сорс кодовете, по този начин вие ще получите пълнофункционален продукт.

Система за актуализации

Системата за актуализации, както и техническата поддръжка, действа в течение на година след регистрацията на закупения лиценз. За да получите и в бъдеще права за обновяване трябва да оформите продължаване на техническата поддръжка и обновяването.

Забележка: за получаване на обновяване на локална демо-версии на продукта компютъра трябва да има достъп до Интернет.

Общи сведения

Системата за актуализации служи за осъществяване на взаимодействие между копито на продукта (клиент) и сървъра за обновяване. Основни видове взаимодействия са:

 • обновяване на модули на продукта до последна версия (това позволява да се получи нов функционал на модулите и да се поправят вероятни грешки в тях);
 • изтегляне на нови модули, които са достъпни в съответствие с лиценза;
 • изтегляне на езикови файлове (файлове с преводи езикозависими съобщения в продукта на различни езици);
 • изтегляне на система за помощ на различни езици;
 • регистрация на копие на продукта с помощта на лицензионен ключ;
 • изтегляне на сорс текстове на скриптове на модулите на продукта;
 • добавяне на купони за допълнителни сайтове.

Инсталирането на актуализации става от страница Актуализации: Настройки > Актуализации.

Някои термини в системата за обновяване

Ядро на продукта - каталог /bitrix/modules/ (пътищата навсякъде се задават относително корневата папка, ако явно не указано друго). Често в понятието ядро на продукта се включва и структурата на базата данни на продукта.

Служебна област - всички подкаталози на каталога /bitrix/, като изключваме каталози /bitrix/modules/ (т.е. ядрото на продукта) и /bitrix/updates/. Често в понятието служебна област се включват и данните в служебните таблици в базата данни (например, записи на таблици b_event_type).

Каталог на системата за актуализации - каталог /bitrix/updates/. Този каталог е предназначен изключително за работа на системата за обновяване и не може да се ползва за други цели.

Публична част - всички каталози, отнасящи се към даденото копие на продукта, с изключение на ядрото на продукта, служебната област и каталога на системата за актуализации. Често в понятието публична част се включват всички данни в базата данни, с изключение на данните от служебните таблици.

Регистрация на копие на продукта - сваляне на ограниченията, които има демонстрационната версия (например, ограничение за време на работа) от даденото копие на продукта.

Лицензионен ключ - специален ключ (последователност от символи), който потвърждава правото на ползване на копието на продукта.

Купон за допълнителен сайт - специален ключ (последователност от символи), който потвърждава правото на създаване на един допълнителен сайт в рамките на даденото копие на продукта.

Сървър за обновявания - сървър, който предава обновяванията на продукта към системата за актуализации. Адреса на сървъра за обновяване се въвежда на страницата за глобални настройки на главния модул (трябва да има значение www.1c-bitrix.ru или www.bitrixsoft.com).

Важни забележки по работата на системата за актуализации

Системата за актуализации не променя публичната част. Служебната област се променя само в рамките на необходимото, при това съществуващите файлове и записи не се променят (тъй като те вече са могли да бъдат изменени от собственика на копието на продукта за свои нужди). Ядрото на продукта може да бъде изменено от системата за обновяване толкова силно колкото е необходимо (при това, разбира се, се осигурява обратна съвместимост).

Важно! Ако вие самостоятелно сте изменили дори един файл в ядрото на продукта или структурата на базата данни, то автоматичната инсталация на актуализациите може да има непредсказуем резултат.

Системата за обновяване не събира и не предава никакви конфиденциални данни от копието на продукта, на което тя работи. Системата за актуализации обменя със сървъра обновявания изключително технически данни, директно необходими за коректната работа на системата за обновявания (например, текущи версии на модули или дата на последното обновяване на системата за помощ).

Системата за актуализиране извършва технически сложна сериозна модификация на ядрото на продукта. Ако тази модификация бъде направена с грешки, то сайтовете, работещи на това ядро, могат да се окажат неработоспособни. Преди инсталиране на актуализациите се препоръчва да се убедите в наличието на резервно копие както на базата данни, така и на скриптовете на ядрото на продукта и служебната област. Препоръчва се за извършване на процедурата по обновяване да се избере време, когато натоварването на сървъра е минимално. При възникване на проблем с инсталирането на актуализацията трябва веднага да се обърнете в службата за техническа поддръжка на компания «Битрикс».

Страница на системата за актуализации

След избор в лявото меню на административната част на сайта позиция Актуализации вие попадате на страницата на системата за обновяване.

Ако на страницата на системата за обновяване се показва съобщение за това, че лицензионния ключ не е верен (или лиценза не е открит), то са възможни следните ситуации:

 • ако вие имате вече лицензионен ключ, то този ключ трябва да се въведе в съответното поле на страницата на системата за актуализации или в съответното поле на страницата на глобалните настройки на главния модул;
 • ако нямате лицензионен ключ, то можете да поискате пробен лицензионен ключ. За целта се възползвайте от съответния линка на страницата на системата за актуализации. Получения лицензионен ключ трябва да се въведе в съответното поле на страницата на системата за обновяване или в съответното поле на страницата за глобалните настройки на главния модул.

Ако на главната страница на системата за актуализации се показва съобщение за това, че лицензионния ключ не е активиран, то трябва да натиснете бутона Активирай ключа и да попълните всички полета на отворената форма. След това лицензионния ключ ще бъде активиран.

Ако на страницата на системата за актуализации се показва съобщение за това, че е достъпно обновяване на самата система за актуализации, то трябва да се инсталира това обновяване. До инсталирането на това обновяване останалата функционалност на системата ще бъде недостъпна.

Ако в системата е въведен валиден активен лицензионен ключ и е инсталирана последната актуализация на самата система за обновяване, то на страницата на системата за актуализации вие можете да извършите следните действия:

 • Разгледате и изтеглите обновяванията на модулите на системата.
 • Разгледате и изтеглите езикови файлове.
 • Да изтеглите сорс кодовете на продукта, ако го позволява лиценза. Преди изтегляне на сорс кодовете ядрото на продукта трябва да е обновено до последна версия (т.е. никакви актуализации на ядрото на продукта не трябва да са достъпни). Обърнете внимание, че в случай на бавен канал или голямо натоварване на сървъра изтеглянето на откритите текстове може да отнеме известно време.
 • Да направите активиране на купон за продължаване на техническа поддръжка, за добавяне на допълнителни сайтове или за преминаване към друга редакция.
 • Да включите или изключите инсталиране на бета-версии на актуализации на модули.
 • Да се види журнала на инсталациите на обновявания. Журнала съдържа информация за 20 последно инсталирани обновявания, включително информация за статусите и грешките при инсталиране.

Настройка на системата за актуализации

Обновяване през прокси-сървър

В продукта има възможност за актуализиране през прокси-сървър. За достъп до сървъра за обновяване е необходимо да се въведат параметрите на свързване към проксито на вложка Актуализации на страницата за настройки на Главния модул (Настройки > Настройки на продукта > Настройки на модули > Главен модул).

След попълване на всички необходими полета и съхраняване на указаните параметри, обновяването на системата ще се извършва през прокси-сървър.

Проверка на коректността на инсталиране на актуализации. Инсталиране на бета-версии на актуализации на продукта

В системата «Bitrix Site Manager» има възможност за извършване на усилена проверка на коректността на инсталиране на актуализации. За включване на режима на проверка на коректност на инсталацията на актуализации трябва да се включи опция Усилена проверка на коректността на инсталиране на актуализации:.

Контрола на коректността на инсталиране на актуализации подразбира, че при копиране на файлове от временната папка /updates/ в папките на модулите, ще бъде правена проверка на контролната сума. Ако получената контролна сума не съответства на началната, се показва съобщение за некоректна инсталация на обновяването. Използването на тази функция в системата малко забавя процеса на инсталиране на актуализации, но позволява да се получи информация за успешност на копирането на едни или други файлове.

Освен това, вие можете да включите или да изключите инсталиране на актуализации, намиращи се в стадии на бета-тестване. За да се направи инсталиране само на стабилни версии на актуализациите на продукта, включете опция Изтегляй само стабилни актуализации:

Също така може да се включи (или изключи) инсталиране на бета-версиите на актуализации на страница на системата за актуализации (вложка Допълнително):

Обновяване на ядрото на продукта

Системата за актуализации извършва технически сложна сериозна модификация на ядрото на продукта. Ако тази модификация бъде направена с грешки, то сайтовете, работещи на това ядро, могат да се окажат неработоспособни. Преди инсталиране на обновяване се препоръчва да се убедите в наличие на резервно копие както на базата данни, така и на скриптовете на ядрото на продукта и служебната област. Препоръчва се за извършване на процедурата по обновяване да се избира време, когато натоварването на сървъра е минимално. При възникване на проблем с инсталацията на актуализацията трябва веднага да се обърнете към службата техническа поддръжка на компания «Битрикс».

За изтегляне на актуализации на модулите на системата направете следното:

 • С помощта на бутона , разположен на административния панел, преминете към страница Актуализации.

 • За инсталиране на всички обновявания на модулите на системата натиснете бутона Инсталирайте препоръчаните актуализации.

Ако не желаете да инсталирате всички актуализации веднага, то на вложка Списък актуализации отбележете само необходимите за инсталиране обновявания и натиснете бутона Актуализирай обновяванията.

Важно! В случай на наличие на свързани обновявания, трябва или да бъдат включени всички свързани актуализации, или да не е избрана нито една от тях.

Внимание! Внимателно прочетете описанията на актуализациите на модулите. Те съдържат важна информация за инсталиране на обновяването, освен това могат да съдържат предупреждения за възможни проблеми в работата.

Преглед и изтегляне на езиковите файлове

С помощта на системата за актуализации вие можете да инсталирате допълнителни езикови файлове за интерфейса. За целта направете следното:

 • Преминете на вложка Списък на актуализации.
 • В секцията за опционални актуализации отбележете необходимите езикови файлове.
 • Натиснете бутон Инсталирайте актуализациите.

Можете да следите процеса на инсталиране чрез лентата на прогреса. В резултат на това ще бъде показано съобщение съобщение за успешна инсталация или за възникнали грешки.

Качване на сорс кодовете

След регистрация на демо-версия с лицензионен ключ и пълното обновяване на системата до последната версия ще стане достъпна функцията за изтегляне на сорс кодовете.

 • Натиснете бутон Изтегли изходните кодове, разположен на страница Система за актуализации (Настройки > Актуализации). Системата ще направи изтегляне на текстовете от сайта на компания «Битрикс».

След като изтеглите изходните кодове, вие ще получите пълнофункционално копие на продукта с отворен код.

Внимание! При инсталиране на некодираната версия на продукта и използвате закупения ключ, позицията изтегляне на изходните текстове ще липсва, тъй като лицензираната версия на продукта се доставя направо в изходни кодове.

Активация на купона

Система «Bitrix Site Manager» позволява да се създават няколко сайта с прилагане на едно копие (лиценз) на продукта, като ядрото и базата данни на системата са в единствен екземпляр на сървъра. Максималното количество сайтове на едно копие на продукта е ограничено от самия лиценз. Ако е необходимо да се създават допълнителни сайтове над текущото максимално количество, то трябва да се закупи лиценз за допълнителни сайтове.

При закупуване на лицензии за допълнителни сайтове ви се дават купони за допълнителни сайтове (един купон - един допълнителен лиценз). Допълнителния лиценз (и купона съответно) зависят от редакциите на продукта. Например, за създаване на допълнителен сайт в продукт от редакция Експерт MySQL е необходимо да се закупи лиценз (купон) за допълнителен сайт за редакция Експерт MySQL.

За да имате винаги достъп до последните актуализации на продукта и техническата поддръжка, трябва към края на периода на активност на актуализацията да се закупи купон за продължаване на техническата поддръжка и получаване на обновявания.

Ако вече ползвате «Старт», «Стандарт» или друга редакция на продукта, то вие можете да разширите възможностите на вашия сайт, извършвайки преход към по-горна редакция на продукта. За целта ви е необходимо да закупите купон за преход към нужната ви редакция.

След получаване на купона е необходимо да го активирате, за целта:

 • Отворете страница Актуализации (Настройки > Обновявания).
 • Преминете на вложка Допълнително.

 • Въведете купона в съответното поле и натиснете бутона Активирай купон.

Особености на инсталирането на продукта за IIS

Инсталиране и настройка на PHP

За да направите инсталация на PHP, е необходимо предварително да изтеглите дистрибутива на PHP 5 от сайта http://www.php.net/downloads.php (Microsoft препоръчва дистрибутив non-thread-safe).

Забележка: при използване на PHP версия NTS е необходимо да се използва и NTS версия на Zend Optimizer, която влиза в състава на Zend Server CE (http://www.zend.com/community/zend-server-ce).

Стартирайте инсталирането на дистрибутива и следвайте указанията на Помощника за инсталиране.

Първа стъпка (начало на инсталиране)

Първия прозорец на Помощника информира за началото на процеса на инсталиране и показва информация за продукта.

Натиснете бутон Next.

Втора стъпка на Помощника (лицензионно споразумение)

Внимателно се запознайте с лицензионното споразумение. Ако сте съгласни с неговите условия, то включете флага в поле I accept the terms in the License Agreement.

За да продължите инсталацията натиснете бутона Next.

Трета стъпка на Помощника (избор на директория)

Изберете директория, в която ще бъде инсталиран програмния продукт, и натиснете бутон Next.

Четвърта стъпка на инсталация (избор на уеб-сървъра)

В качеството на уеб-сървър за инсталиране изберете IIS FastCGI и натиснете бутон Next за продължаване на инсталацията.

Пета стъпка на Помощника (избор на компоненти)

Включете необходимите Extensions (надстройки на PHP), които трябва да бъдат инсталирани:

 • GD2;
 • LDAP (ако ще използвате LDAP-авторизация);
 • Multi-Byte String (това разширение е необходимо в случай, че продукта «Bitrix Site Manager» ще се инсталира в кодировка UTF-8);
 • MySQL;
 • OpenSSL;
 • zip.

Забележка: посочените разширения могат да се добавят по-късно ръчно във вид на extension=име_на_файл_разширение.dll във файла php.ini в папка, където е инсталиран PHP. Например: extension=php_win32scheduler.dll.

За да продължите инсталацията натиснете бутона Next.

Шеста стъпка на Помощника (инсталация)

Натиснете бутон Install, започва процеса на инсталиране:

Изчакайте, докато Помощника за инсталиране копира и инсталира файловете.

Седма стъпка на Помощника (приключване на инсталация)

Инсталирането на PHP е успешно завършена. Натиснете бутон Finish за излизане от Помощника.

Настройка на PHP

Веднага след инсталирането на PHP е необходимо да се направи неговата настройка:

 • С произволен менажер за файлове преминете в папката, в която е инсталиран PHP.
 • Отворете файла php.ini за редактиране.
 • Включете следните параметри:
  fastcgi.impersonate = 1
  cgi.fix_pathinfo = 1
  cgi.force_redirect = 0
  short_open_tag = On
  extension_dir = "C:\<път_до_папка>\PHP\ext"
  upload_tmp_dir="C:\inetpub\temp"
  session.save_path="C:\inetpub\temp"
  allow_call_time_pass_reference = On
  display_errors = On

  Забележка: В «Bitrix Site Manager» се използва <? вместо <?php.

  Забележка: под inetpub се разбира мястото, където ще бъдат поместени сайтовете. Тази папка присъства по подразбиране.

За проверка на настройките на PHP направете следното:

 • отидете на Старт > Пусни;
 • въведете команда C:\<път_до_папка>\PHP\php –info;
 • натиснете бутона OK.

Ако всичко е направено правилно, то ще бъде показан този файл на конфигурацията.

Инсталиране на модула FastCGI

За увеличаване на производителността е необходимо, php-файловете да се обработват от модула FastCGI. За целта направете следното:

 • Изтеглете Administration Pack for IIS 7.0 за нужния тип сървър (http://www.iis.net/downloads/default.aspx?tabid=34&i=1683&g=6).
 • Инсталирайте го, следвайки указанията на Помощника.
 • Рестартирайте уеб-сървъра и рестартирайте IIS Manager. След това ще стане достъпна иконка FastCGI Settings:

Забележка: ако във файла php.ini в параметъра fastcgi.logging се постави значение равно на 1, то показването на грешки ще става в лог, а не на екран. Това повишава безопасността на PHP.

Проверка на PHP

Можете да проверите коректността на параметрите на PHP по следния начин:

 • В папка C:Inetpubwwwroot създайте файл test.php, съдържащ ред:

  <? phpinfo(); ?>
 • Въведете в адресния ред на браузера http://вашия_сайт/test.php.
 • Ако всичко е настроено правилно, то ще се отвори стандартна страница, съдържаща информация за PHP:

Пренос на сайта от локалния компютър на отдалечения сървър

За пренос на сайта на отдалечен хостинг (както и от отдалечен хостинг на локална машина) може да се използва специалния механизъм за резервно копиране, който предоставя следните възможности:

 • създаване на архивна версия на файловете на сайта (формат .tar.gz);
 • включване или изключване от архива на папките, съдържащи ядрото на продукта;
 • включване или изключване от архива на публичната част;
 • изключване от архива на файлове, чиито размер превишава някакво определено значение;
 • създаване на дъмп на базата данни (формат .tar.gz);
 • изключване от дъмпа на таблици за статистика и индекс на търсене.
Обърнете внимание! Механизма за резервно копиране може да бъде използван само за бази данни MySQL.

Можете да извършите изброените действия на страница Резервно копиране (Настройки > Инструменти > Резервно копиране).

Препоръчва се да използвате Архивиране на стъпки със предварително въведена величина на стъпката. На много хостинги е предвидено ограничение на времето за изпълнение на скрипта. Ако времето на създаване на архива превиши времето, допуснато от хостинга, то сървър просто ще прекъсне изпълняването на тази операция. Величината на достъпното време на работа на скрипта трябва да се уточни в службата за поддръжка на вашия хостинг провайдер. Ако то не е известно, то не препоръчваме да превишавате този параметър над включеното по подразбиране. За архивиране на локална версия това поле може да се пренебрегне.

В групата полета Файлове може да се изберат обекти за архивиране. Отказа от архивиране на ядрото е оправдан само в случай на идентичност на версията на ядрото на системата на локалния компютър и на отдалечения сървър.

Полето Изключи от архива файлове с размер над ограничава размера на файловете, достъпни за архивиране. Тази функция позволява да се ограничи обема на получения архив за сметка на изключването на големи файлове. Освен това, може да се изключат някои файлове и раздели от архива с помощта на полето Изключи от архива файлове и директории по маска.

Обема на архива на базата данни може да се намали за сметка на отказване от включване в архива на статистиката и индекса за търсене. Обема на тези части е показан в скобите редом с полето.

 • След определяне на параметрите на архивиране натиснете Архивирай. Започва процеса на създаване на архива.

След приключване на операцията файла на архива ще се покаже в таблицата под формата и ще стане достъпен за изтегляне.

 • За да изтеглите извикайте контекстното меню и изберете в него Изтегли. Ще стане изтегляне на файла със средствата на браузера.

 • По нататък изтеглете файла с архива в корневата директория на web-сървъра на отдалечения хостинг или на локалната машина в зависимости от това, откъде и къде ще пренасяте сайта.

  Важно! Ако файла на архива съдържа в себе се пълното копие на сайта (и ядрото, и публичната част), то на хостинга система «Bitrix Site Manager» не трябва да се инсталира.
 • Изтеглете скрипта restore.php, който е достъпен чрез линка в горната страница за резервно копиране. Качете скрипта на сървъра в корена на сайта.
 • В адресния ред на браузера наберете http://<вашия_сайт>/restore.php
 • В отворения диалогов прозорец наберете файла на по-рано копирания архив, езика на интерфейса и задайте време за разопаковане (определя се в съответствие с PHP настройките на хостинга – по подразбиране 30 сек.). Натиснете бутон Разопаковай.

 • След приключване на разопаковането на файловете ще бъде предложено да се укажат настройки на свързването с базата данни, ако при създаване на резервното копие е бил създаден дъмп на базата данни.  Въведете необходимите параметри, натиснете бутон Възстанови и изчакайте завършването на работата на сценария.
 • След успешното разопаковане, с цел избягване на повреди на вашия сайт или изтичане на информация, задължително изтрийте следните файлове:
  • /restore.php
  • /файла на резервното копие (файл с разширение .tar.gz)
  • /bitrix/backup/дъмпа на базата (файл с разширение .sql)

Деинсталиране на приложението

Деинсталиране на приложението на локалния компютър става по следния начин:

 • Меню Старт > Контролен панел > Инсталиране и премахване на програми > Битрикс Уеб-обкръжение > Деинсталирай
или
 • Меню Старт > Програми > Битрикс Уеб-обкръжение > Uninstall

Деинсталирането а приложението на отдалечен компютър се състои в премахване на базата данни и всички файлове и папки от корневата папка на вашия уеб-сървър.

Работа с Zend Optimizer

Проверка на инсталацията

Важно! За инсталиране и работа на пробна версия на продукта е необходима инсталация на сървъра Zend Optimizer.

Кода на програмното ядро на продукта е затворен за преглед и модификация с използване на Zend Encoder.

Забележка: Препоръчва се инсталиране и използване на Zend Optimizer версия 3.3.0 и повече.

За да проверите инсталирания на сървъра Zend Optimizer, а също и за получаване на допълнителна информация за неговата конфигурация, трябва ад направите следното:

 1. Създайте файл с име test.php. Поставете в създадения файл ред

  <? phpinfo(); ?>

 2. Поставете файла в корневия каталог на вашия сайт.
 3. Отворете в браузера страница http://localhost/test.php (за отдалечен сървър http://<вашия_сайт>/test.php)
 4. След изпълняване на командата в браузера ще се покаже таблица:

  За наличие на инсталиран Zend Optimizer на сървъра свидетелства надписа, отбелязан с червен цвят.

Обърнете внимание! Инсталацията на Zend Optimizer е необходима само за работа с пробната версия на продукта. Закупената лицензирана версия се доставя с открит изходен код и инсталация на Zend Optimizer не е нужна.

Грешки, свързани с Zend Optimizer

Проблем:
След пренос на хостинг при обръщане към сайта на екрана се показва код от вида:

Zend 2002062301116956658xщ џ2 ҐZїoЫF ѕЄ*ўШ ”.] tq‡F$Џ Й bKI Ш–Ў(mЂ `e‰rШJўBR©УЃ Oэ:6ьgtmЂ Y:tй YєfKQ пH ywдIt» ІЮwпо>ѕЯ с–Ыnpв>Ък{?Ючѕч¬f†ћЂ7М¶©k–Т†‚„Фгеlциъp 

Решение:
Не е инсталиран Zend Optimizer. Необходимо е да се обърнете в службата за поддръжка на хостинг-компанията за решаване на този въпрос или да направите самостоятелно инсталацията, ако това е възможно.

След инсталирането на Zend Optimizer съответната секция ще се появи при показване на информацията phpinfo().

Препоръчва се използване на версия 3.3.0 и повече.

Проблем:
Показва се грешка:

Fatal error: Unable to read 63841 bytes in /disk2/clients/a1922/site.ru/htdocs/bitrix/modules/main/tools.ph p on line 0

Решение:
Грешката възниква при стартиране на кодирана пробна версия. Очевидно, файловете са пренесени на сървъра през FTP не в Binary режим. Кодираните с използване на Zend файлове са бинарни, затова трябва да се убедите, че във вашия FTP клиент е включен съответния режим за пренос на файлове.

Настройки на сървъра

Необходимо ниво на права на сървъра

Настройката на правата на сървъра на хостинг-провайдера може да бъде индивидуална, но накрая резултата трябва да е такъв: трябва да са дадени права за четене/запис от скрипта за ползващия, под който е пуснат уеб-сървъра Apache.

При това на споделения хостинг другите ползващи на тази машина не трябва да имат права за четене/запис във вашите файлове чрез свои скриптове. Също така е желателно, ползващия по FTP да може да презаписва тези файлове, и в същото време файловете, качени по FTP, да могат да се презаписват от скрипта.

Проблема е в това, че всеки хостинг-провайдер има своя политика за безопасност и свои настройки.

При някои хостинги процеса на сървъра се стартира по подразбиране под ползващия nobody:група. Файловете, които ползващия хостинга съхранява на своята машина, трябва да са достъпни за Apache. Това означава, че те или имат атрибут "четене за всички", или пък ползващия-собственик на файлове е задължен да принадлежи към същата тази група, в която е и сървъра. В последния случай файловете трябва да са достъпни за четене на членовете на групата (именно такива права за тях се определят по подразбиране на FTP-сървърите). При такъв подход страда безопасността: щом всички ползващи принадлежат към една и съща група, то те могат да четат файловете един от друг.

Да си представим, че ползващ е отворил в браузера страница, стартираща CGI-скрипт. Тъй като скрипта в действителност се стартира на сървъра Apache, пуснатия под nobody, то той ще бъде изпълняван с права на този ползващ. Следователно, за да може този скрипт да записва някакъв файл в директорията на хостинг-клиента, за нея трябва да има атрибут за запис за членовете на групата. Виждаме, че при такъв подход хостинг-ползващите също така могат и да изменят файлове един на друг.

«Bitrix Site Manager» работи с всякакво ниво на права, което сте му указали при настройката (инсталацията).

За да може продукта да работи коректно с папки и файлове с определено CHMOD (писал и създавал), ви е нужно да определите в /bitrix/php_interface/dbconn.php следните константи:

define("BX_FILE_PERMISSIONS", 0644); 
define("BX_DIR_PERMISSIONS", 0755);

Това са типови настройки на права на повечето хостинги. Ако възникват някакви проблеми с работата, то трябва да се обръщате към техническата поддръжка на вашия хостинг.

Самостоятелно можете да определите нужното ниво на права, използвайки команда CHMOD в конзолен режим.

Следващото обръщение установява нивото на права на достъп и за файлове, и за папки:

chmod -R 644 *

За включване на права отделно за папките може да се ползва следния синтаксис:

find . -type d -exec chmod 0755 {} ';'

Ако трябва да се включат различни права за папки и файлове, то изпълнете следния скрипт:

<?php 
define("BX_FILE_PERMISSIONS", 0644); 
define("BX_DIR_PERMISSIONS", 0755); 

function chmod_R($path) { 

  $handle = opendir($path); 
  while ( false !== ($file = readdir($handle)) ) { 
   if ( ($file !== ".") && ($file !== "..") ) { 
    if ( is_file($path."/".$file) ) { 
     chmod($path . "/" . $file, BX_FILE_PERMISSIONS); 
    } 
    else { 
     chmod($path . "/" . $file, BX_DIR_PERMISSIONS); 
     chmod_R($path . "/" . $file); 
    } 
   } 
  } 
  closedir($handle); 
} 

$path=dirname(__FILE__); 
umask(0); 
chmod_R($path); 
echo $path; 
?>

За включване рекурсивно на права разделено на файлове и папки може да се използват някои програми - FTP клиенти. Например, FlashFXP версия 3.хх.

FlashFXP позволява също така да се разделят права за файлове и папки, но извършва смяната на права по-бавно.

Обърнете внимание на включването на съответните флагове:

Separately set File and Folder attributes (Разделено се включват права на файлове и папки); 
Apply changes to all subfolders and files (Рекурсивно включване на права на подпапки и файлове) 

За всяка от инсталациите се настройва свое ниво:

   
 Включване на права на папка  Включване на права на файлове

Обърнете внимание! Модул Управление на структурата позволява да се видят правата за достъп до файлове и папки, установени на ниво система.

При преглед на файловата структура в Менажера на файлове в колона Права на достъп се показва нивото на правата за достъп до файлове и папки, информация за собственика и групата ползващи (за *NIX).

Използване на файлове .htaccess

Да разгледаме способ за настройка на конфигурация на уеб-сървъра Apache с помощта на файла .htaccess.

В повечето случаи ползващия сървъра няма права за достъп до файла за настройки на конфигурацията на сървъра (httpd.conf), чието действие се разпространява за всички ползващи. Файла .htaccess позволява да се правят промени в конфигурацията, които се отразяват само на вашия сайт.

За може настройките на файла .htaccess да не се игнорират от системата, във файла за настройки на конфигурацията на сървъра httpd.conf се включва разрешение за ползване на .htaccess.. Проверете в службата за поддръжка за съществуването на такова разрешение.

Файла .htaccess съдържа директиви, чиито действия се разпространяват на каталога, в който дадения файл е разположен, а също и на всички подкаталози в този каталог. Ако .htaccess е разположен в корневия каталог на сървъра, то неговото действие се разпространява на целия сървър, освен тези каталози, в които има разположен свой файл .htaccess. Директивите на файлове .htaccess се прилагат по реда на тяхното местоположение. По този начин, директивите от файла в дадения каталог имат по-висок приоритет, от директиви в каталог, разположен нагоре в дървото на каталозите.

При внасяне на промени във файл .htaccess няма необходимост от рестартиране на сървъра. Файла .htaccess се проверява при всяко обръщение към сървъра, така че промените влизат в сила веднага след тяхното внасяне. Тъй като файла е служебен, той не е достъпен за ползващите от уеб-браузера.

В общия случай синтаксиса на файла .htaccess е аналогичен на синтаксиса на главния файл на конфигурацията. Но действието на директивите от файла може да бъде ограничено от директива AllowOverride. Тя определя, какви типове директиви на файла .htaccess могат да доминират над по-ранни настройки за достъп.

Обърнете внимание! При инсталация на стъпката за предварителна проверка и извършва проверка за обработка на файлове .htaccess.

В демонстрационния сайт файла .htaccess по подразбиране съдържа следните директиви:

Options -Indexes 
ErrorDocument 404 /404.php

#php_flag allow_call_time_pass_reference 1
#php_flag session.use_trans_sid off

#php_value display_errors 1

php_value mbstring.func_overload 2
php_value mbstring.internal_encoding UTF-8


 RewriteEngine On
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-l
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !/bitrix/urlrewrite.php$
 RewriteRule ^(.*)$ /bitrix/urlrewrite.php [L] AddType application/x-httpd-php .ico DirectoryIndex index.php index.html ExpiresActive on
 ExpiresByType image/jpeg "access plus 3 day"
 ExpiresByType image/gif "access plus 3 day"

Внимание! За активизиране на закоментираните PHP директиви е необходимо да се свали знака за коментар (#) в началото на реда. Ако на вашия сървър Apache не е включено разрешение за ползване на PHP-флагове, изпълнението на дадените директиви води до възникване на вътрешна грешка (500). В случай на възникване на грешка е необходимо отново да закоментирате директивите, поставяйки в началото на всяка знак #.

За останалите PHP директиви, необозначени със знак за коментар (#), е добавена проверка за наличие на необходимите модули Apache в системата. Изпълняването на дадените директиви не води до възникване на грешки в системата.

 1. PHP директива php_flag session.use_trans_sid off прави изключване на добавяне на идентификатора на сесии в линка на сайта.
 2. Значение на PHP флага php_value display_errors, равно на 1, сочи че е включено разрешение за извикване на съобщения за възникване на грешки. Директива php_value error_reporting определя нивото на грешки, при възникване на които ще се показва съобщение. С помощта на посочените директиви може да се настрои режим на показване на съобщения за грешки от интерпретатора на PHP.
 3. Директиви php_value mbstring.func_overload 2 и php_value mbstring.internal_encoding UTF-8 управляват настройки на библиотека mbstring.
 4. Блока директиви IfModule mod_rewrite.c - е настройка на правила за mod_rewrite.
 5. Директива AddType application/x-httpd-php .ico определя обработка на разширения ico както php-файлове.
 6. Директива ExpiresActive on включва кеширане на изображения, позволяващи ускоряване тяхното зареждане при повторно запитване към страниците на сайта.
  Директиви ExpiresByType image/jpeg "access plus 3 day" и ExpiresByType image/gif "access plus 3 day", на свой ред, определят формат за изображения и срок, за който ще бъде направено кеширане. По подразбиране се прави кеширане на изображения с формат .jpeg и .gif със срок от 3 дена.
Внимание! След внасяне на изменения, файла .htaccess трябва да се съхрани в UNIX-формат (за менажер FAR опция "Съхрани като UNIX-текст").

Грешки, възникващи при работа с базата данни

Грешки при свързване към БД

При възникване на грешки при свързване към базата данни на екран се показва съобщение от вида:

Външния вид на съобщението за грешка се определя във файла /bitrix/php_interface/dbconn_error.php:

<br>
<table cellpadding="1" cellspacing="0" width="35%" bgcolor="#9C9A9C">
	<tr>
		<td><table cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%">
			<tr>
				<td bgcolor="#FFFFFF" align="center"><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="-1">
				<font color="#FF0000"><b><?echo "Error connecting to database."?></b></font><br>Please try again.</font></td>
			</tr>
		</table></td>
	</tr>
</table>	
<br><br><br>

За решаване на проблема трябва да се:

 • проверят параметрите на свързване към базата данни (файл /bitrix/php_interface/dbconn.php);
 • провери достъпността на базата данни.

Грешки в заявките към БД

При възникване на грешки в заявките към базата данни на екрана се показва съобщение от вида:

Стандартния вид на това съобщение се определя във файла /bitrix/php_interface/dbquery_error.php.

Понякога възниква ситуация, когато сайта престава да отговаря, и посетителите виждат празна страница. В този случай се препоръчва да се отвори файл bitrix/php_interface/dbconn.php, съдържащ параметри на съединението с базата данни, и да се включи значение на параметъра $DBDebug = true;

<?
define("DBPersistent", true);
$DBType = "mysql";
$DBHost = "localhost:31006";
$DBLogin = "root";
$DBPassword = "";
$DBName = "bsm_demo";
$DBDebug = true;
$DBDebugToFile = false;

set_time_limit(60);

define("BX_FILE_PERMISSIONS", 0644);
define("BX_DIR_PERMISSIONS", 0755);
@ini_set("memory_limit", "64M");
?>

В резултат ще бъде получен кода на грешката, съдържащ, обикновено названията на повредените таблици от базата данни.

Пускането на утилита perror.exe с кода на грешката (файл perror.exe се съхранява в каталога mysqlbin) и позволява да се получи описание на грешката по нейния код:

Забележка: За грешки с код 28 се показва следното описание:

Това съобщение означава, че на диска, където е инсталирана базата данни, няма достатъчно място за нейната работа.

Ако става на въпрос за повреда в базата данни, то се препоръчва използване на вградения инструмент на системата за проверка и възстановяване на базата данни. Използването на скрипта за проверка и възстановяване на базата данни позволява оперативно да се възстанови работата на сайта.

Обърнете внимание на следното:
 • Скрипта за проверка и възстановяване на базата данни може да се използва само за MySQL с тип на таблиците MyISAM.
 • Скрипта за проверка се стартира от административния раздел на сайта:

  Настройки -> Инструменти -> Проверка на БД.

   

  В случай, че са повредени таблиците на статистиката и няма възможност да се премине към административния раздел, сбора на статистиката може да бъде временно изключен с помощта на параметъра ?no_keep_statistic_LICENSE-KEY=Y. В параметъра се въвежда лицензионния ключ на сайта.

 • Съществува възможност за използване на скрипта за проверка и възстановяване на базата данни без преход към административния раздел.

  За целта при обръщане към страницата за възстановяване е необходимо да се въведат два параметъра: име (login) и парола (password) за достъп до базата данни. Например: http://www.mysite.ru/bitrix/admin/repair_db.php?login=DB_Login&password=DB_Password. По подразбиране значенията на тези параметри се съхраняват във файла /bitrix/php_interface/dbconn.php.

Проблем:

На екрана се показва грешка:

MySQL Query Error: ….. [Out of memory restart server and try again (needed 65528 bytes)]

Решение:

Трябва да се увеличи обема на паметта в настройките на MySQL.

Препоръчва се използване на следните параметри в MySQL, определяйки ги в конфигурационния файл MySQL my.cnf:

key_buffer = 128K
max_allowed_packet = 16M
table_cache = 4
sort_buffer_size = 128K
read_buffer_size = 128K
read_rnd_buffer_size = 128K
net_buffer_length = 128K
thread_stack = 128K

След промените на параметрите е необходимо да се рестартира MySQL.

Грешки на сървъра

500 - Internal Server Error

Грешка на сървъра може да бъде предизвикана по различни причини, затова нейната диагностика е достатъчно сложна и трудоемка. Това не е грешка от «Bitrix Site Manager». Често възниква на споделен хостинг заради ограниченията на ресурсите на системата.

При възникване на грешка на сървъра на първо място е необходимо да се види файла на сървъра error.log. В този файл може да се съдържа ред с кода на грешката.

 • Типичен пример за причини на възникване на грешка на сървъра може да бъде превишаване на разрешените права на хостинга.

  Например, прави се опит да се изпълни файл с атрибути, не разрешени за стартиране на сървъра (например, файла има атрибути 0755, а се допускат 0711).

 • Също така възможна причина може да бъде наличие на лимит за време на изпълняване на php-скриптове;
 • Или системата няма прав за запис или четене на файла и др.
 • Друга разпространена причина за възникване вътрешна грешка на сървъра е нарушаване на конфигурацията на сървъра или опит за използване на неразрешени инструкции, например, във файл .htaccess. В този случай е необходимо да се закоментира или изтрие реда, съдържащ неразрешената директива, в съответния файл (например, .htaccess).
 • Обърнете внимание, ако PHP работи като CGI, то 500 грешка на сървъра може да бъде предизвикана от фатална PHP грешка. В този случай се препоръчва извършване на проверка на програмния код и диагностициране на грешката.
 • Вътрешната грешка на сървъра може да възникне при стартиране от Apache на CGI-скрипта, времето на изпълнение на който превишава времето, определено за изпълняване на скрипта в настройките на сървъра.

По този начин, всичко зависи от конфигурацията на сървъра.

Важно е да се разбере, че указаните ограничения не се настройват чрез настройките на PHP в php.ini.

В нормална ситуации такава грешка и нейната причина се фиксира в логовете на сървъра. Нужно е да се обърнете към хостера с молба да посочи, в какво е причината за възникване на грешката и да се помолите за нейното отстраняване (например, увеличаване на ресурсите). Ако хостера не може да открие решението - обърнете се в техническата поддръжка на компания «1С-Битрикс» с точно указание на това, как възниква грешката и какви причини е посочил хостера. Без указания на причините за грешката техническата поддръжка няма да може да ви помогне.