Инсталиране на няколко продукта
23 / 50

Ако е необходимо да пуснете на локалния компютър няколко продуктова «Bitrix Site Manager» (например, няколко редакции) или просто други сайтове, работещи на Apache, то това е възможно да се реализира в рамките на един пакет «Битрикс: Уеб-обкръжение». За целта направете следното:

 • Създайте папка във вашето уеб-обкръжение, например, в C:\Program Files\Bitrix Environment\. Папката може да бъде със всякакво име.
 • Добавете във файла httpd.conf (C:\Program Files\Bitrix Environment\apache\conf\) следните редове:
  Listen 81
  <VirtualHost *:81> 
    ServerName localhost
    DocumentRoot "C:\Program Files\Bitrix Environment\име_на_папка" 
  </VirtualHost>
  

Където 81 е порт. Порта трябва да бъде написан два пъти: в реда listen и в реда VirtualHost. При създаване на виртуалния хоста може да се укаже всеки незает порт от диапазона 1 - 65535.

 • След това е необходимо да се рестартира «Битрикс: Уеб-обкръжение».
Забележка: копирането на съдържанието на новосъздадената папка е възможно при стартирано «Битрикс: Уеб-обкръжение».


Внимание! Броя на сайтовете, които могат да работят по този вариант е неограничено. За всеки сайт е необходимо да се създава своя папка, да се добавя свой редактиран запис във файла httpd.conf с указание на отделния порт за всеки сайт.

Също така трябва да се намери и измени следната секция:

<Directory>
 Options FollowSymLinks
 AllowOverride None
</Directory>

В реда AllowOverride сменете атрибута None на All

Стартирането на сайта става на адрес http://localhost:81, където порта трябва да съответства на определения от вас.

Внимание! Инсталирането на няколко продукта трябва да се направи с една и съща кодировка. Недопустимо е използването на различни кодировки в рамките на един и същи пакет «Битрикс Уеб-обкръжение»"
0


 Инсталиране на продукта с помощта на BitrixSetup | Описание на курса | Регистрация на продукта